Ogłoszenia

       
 
 

Rekrutacja do przedszkola – listy dzieci zakwalifikowanych

W dniu 9 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 15.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

 

Wyniki kwalifikacji dostępne będą w postaci list wywieszonych w przedszkolu. Dodatkowo wyniki można sprawdzić po zalogowaniu się na stronę dla rodziców: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl, a następnie klikając pozycję: Aktualności w bocznym menu.
 

W dniach od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00, należy dokonać potwierdzenia woli. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Potwierdzenia woli można dokonać na trzy sposoby:

 

bullet

Drogą tradycyjną – zanosząc do przedszkola, do którego Kandydat został zakwalifikowany pisemne oświadczenie potwierdzające chęć uczęszczania do przedszkola;

bullet

Drogą elektroniczną za pomocą podpisu elektronicznego – polegający na złożeniu podpisu elektronicznego (Profil zaufany/podpis kwalifikowany) i skutkuje od razu odnotowaniem potwierdzenia woli w systemie, ponieważ system identyfikuje tożsamość osoby wykonującej tę czynność;

bullet

Drogą elektroniczną za pomocą oświadczenia – polegający na dostarczeniu poprzez system dokumentu z oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanu lub zdjęcia takiego oświadczenia. Ten sposób wymaga weryfikacji po stronie jednostki odbierającej dokument, więc nie skutkuje on automatycznym oznaczeniem w systemie potwierdzenia woli i pracownik jednostki po weryfikacji dokumentu odznacza potwierdzenie woli Kandydatowi.

 

Do pobrania: dokument potwierdzenia woli


Opłaty za przedszkole w kwietniu 2021

 

Do pobrania: zestawienie opłat za przedszkole za kwiecień 2021

 

Zestawienie opłat zawiera kwoty opłat za godziny dodatkowe i za żywienie.

(do odczytu kwot umieszczonych na liście opłat niezbędna jest znajomość numeru identyfikacyjnego dziecka)

 

UWAGA! Kwoty ze znakiem minus są kwotami zwrotów za niewykorzystane świadczenia.

!!! Prosimy o niewpłacanie tych kwot !!!

 

Pozostałe informacje o płatnościach za przedszkole znajdziesz tutaj.


Szanowni Państwo!

W związku z ograniczeniem w okresie 29.03.2021 – 18.04.2021 r. funkcjonowania publicznych przedszkoli publikujemy poniżej

§ 2 ust. 4 rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

„…4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,


2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12  marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48 a ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek;

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.”

Rodzice, którzy są pracownikami w/w sektorów i chcą korzystać z opieki przedszkola podczas czasowego zawieszenia zajęć, proszeni są o kontakt z przedszkolem (tel. 32 262 22 29).


Kwarantanna tylko dla osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Domownicy są z niej wykluczeni.

Od soboty 24.10.2020 r. obowiązują inne zasady kwarantanny. Do tej pory osoba, która miała bliski kontakt (co najmniej 15 minut we wspólnym, zamkniętym pomieszczeniu) z osoba zakażoną kierowana była na 10 dniową kwarantannę liczoną od ostatniego dnia kontaktu z zakażonym. Wraz z nim kwarantanną objęci byli wszyscy domownicy.

Zmieniło się rozporządzenie i od soboty, kwarantannie podlega tylko ta osoba, która miała kontakt z osobą dodatnią. Osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe są z niej wykluczeni według nowych zapisów.
Ta zmiana obowiązuje od soboty, 24 października. Nie działa wstecz. Dotyczy tylko nowych przypadków!

Sanepid (także od soboty) nie wydaje już też zaświadczeń o izolacji (to w przypadku osób zakażonych SARS-CoV-2) lub kwarantannie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS otrzymał podgląd do danych epidemicznych i na bieżąco może sprawdzać informacje, a następnie powiadomić pracodawcę.

 

Rodzice którzy zmuszeni są zapewnić dziecku opiekę podczas kwarantanny, proszeni są o udanie się do lekarza pierwszego kontaktu w celu otrzymania zwolnienia (L4).


Wysokość opłat za przedszkole

 

Informujemy rodziców, że od 1 września 2020 roku, wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka w naszym przedszkolu wynosi 8,00 zł.
 

Wysokość stawki żywieniowej za poszczególne posiłki:

  • śniadanie – 2,50 zł

  • obiad – 3,70 zł

  • podwieczorek – 1,80 zł

Nie ulega zmianie opłata za pobyt – 5 godzin pobytu dziecka jest bezpłatny, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ponad czas bezpłatny opłata wynosi 1 zł.

 

Rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą tej opłaty.

 

Szanowni Państwo!
 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, każda z grup z naszego przedszkola udostępniła swój adres mailowy, z którego będą przekazywane na adresy mailowe rodziców propozycje aktywności dla dzieci oraz propozycje zajęć dla poszczególnych grup wiekowych w oparciu o podstawę programową.


Bardzo prosimy o włączenie się do współpracy!
 

 

Grupa Krasnoludki:
lenasz13@gmail.com

 

Grupa Smerfy:
przedszkole29smerfy@wp.pl

 

Grupa Biedronki:
zenka.ogr@op.pl

 

Grupa Muchomorki:
muchomorkip29@interia.pl

 

Grupa Żabki:
nalunia17@wp.pl

 

Grupa Pszczółki:
przedszkole29.pszczolki@gmail.com

 

  Pozdrawiamy serdecznie, życzymy wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzinom dużo zdrowia!
 

Drodzy Rodzice
 

Zachęcamy, aby czas nieobecności w przedszkolu wykorzystać do wspólnych, rodzinnych zabaw edukacyjnych.

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszego Przedszkola, gdzie będziecie mieli Państwo udostępniane materiały do wspólnej nauki poprzez zabawę.
 

Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U
Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Nauczyciele Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej

 

Rekomendacje MEN dotyczące profilaktyki w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronowirusa
   
 

 

Przypominamy o niezbędnych zasadach higieny tj. częstym myciu rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochony podczas kaszlu i kichania.

kliknij aby powiększyć ->

Prosimy o nieposyłanie do przedszkola dzieci przeziębionych i chorych!

Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

 

Jeżeli Państwo lub Państwa dzieci nie mieliście kontaktu z osobami chorymi - nie ma powodu do obaw !

   
  Uwaga! Jeżeli Państwa dziecko jest w wieku poniżej 8 roku życia, to w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy się Państwu zasiłek opiekuńczy. (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)
 

UWAGA! Rodzice 6-latków!

 

Przypominamy o obowiązku wykonania „Bilansu dziecka 6-letniego” spoczywającym na rodzicach sześciolatków.

Druki otrzymacie Państwo w przychodni rejonowej, tam też należy przeprowadzić badanie lekarskie.
Wypełnione druki dostarczacie Państwo do szkoły podstawowej, do której będzie uczęszczać dziecko, w terminie wskazanym przez szkołę.

 

Zobacz kto odwiedza naszą stronę!!
 
 

wróć na początek strony...