Deklaracja dostępności Przedszkola nr 29

z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej

 
Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej, ul. Ludowa 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej, ul. Ludowa 4.

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-02
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Wygląd strony
Strona jest dostosowana do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą
 • Aby przemieszczać się po menu, a także pomiędzy umieszczonymi na stronie hiperłączami, należy użyć klawisza Tab.
 • Po wybraniu właściwego hiperłącza (linku) należy nacisnąć klawisz Enter. Spowoduje to otwarcie zawartości lub strony przypisanej do łącza. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Shift+Tab powoduje powrót do poprzedniego hiperłącza.

W celu przemieszczania się po wcześniej otwieranych stronach, należy użyć kombinacji klawiszy:

 • Alt+Left (strzałka w lewo -wstecz) lub Alt + Right (strzałka w prawo -w przód)
Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące

Za pomocą klawiszy:

 • Ctrl + "+" - powiększenie rozmiaru strony

 • Ctrl + "-" - pomniejszenie rozmiaru strony

 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru strony

Za pomocą myszy:

Jeśli mysz ma kółko przewijania, należy nacisnąć klawisz Ctrl i przewijać kółkiem w górę, by powiększyć, w dół, by pomniejszyć rozmiar strony.

 

Strona Przedszkola nr 29 w Dąbrowie Górniczej nie używa tekstów w postaci skanów (plików graficznych). Umieszczone na stronie dokumenty w formacie PDF, także nie zawierają takich skanowanych tekstów. W związku z tym istnieje możliwość wykorzystania czytników tekstu (syntezatorów mowy - np. programu IVONA Reader)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Czubala.
E-mail: sekretariat@p29.dg.pl
Telefon: 32 262 22 29
Każdy ma prawo
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji
  niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie w/w terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub
drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 29 z Oddziałami integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej
Adres: 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 4
E-mail: sekretariat@p29.dg.pl
Telefon: 32 262 22 29

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 • do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi nie rozsuwają się automatycznie,
 • korytarze w budynku są przestronne, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze,
 • na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku brak windy,
 • przy budynku brak parkingu.