Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
 

skład Rady Rodziców:

 

Joanna Kuna-Janas - przewodnicząca

 

Anna Firkowska - zastępczyni przewodniczącej

 

Monika Szczerba - sekretarz

 

Członkowie:

 
 

Ewa Rogacka

  Agata Wrońska-Popiela
  Klaudia Niemiec
 
   

zobacz także...

Procedura wyboru Rady Rodziców Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),

2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

   
 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.

 2. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.

 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć 2-3 osób. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.

 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

 5. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

 7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.

 8. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką sama liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

 9. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w głosowaniu tajnym.

 10. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych.

 11. Wybrana Rada Rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego (i jego zastępcę) i sekretarza.

   
   

Regulamin Rady Rodziców w Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej

   
 

I. Postanowienia ogólne

   
 

§ 1

 

Nazwa organu:
Rada Rodziców w Przedszkolu nr 29
z Oddziałami Integracyjnymi
w Dąbrowie Górniczej

   
 

§ 2

 

nie używa pieczęci

   
 

§ 3

 
 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców dzieci.

 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

 

§ 4

 
 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

 2. Kadencja rady trwa 1 rok szkolny.

 3. Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek rady (przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające.

 4. Rada decyduje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

   
 

II. Cele, zadania i kompetencje Rady

   
 

§ 5

 
 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania przez rodzinę i przedszkole w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

 3. Inicjowanie prac na rzecz przedszkola.

 

§ 6

 
 1. Zbieranie opinii i sugestii dotyczących istotnych spraw przedszkola (zajęcia dodatkowe).

 2. Zaopiniowanie statutu, programu, planu pracy przedszkola oraz projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

 3. Pomaganie w organizacji imprez, wycieczek.

 4. Występowania do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 5. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.

   
 

III. Wybory do Rady

   
 

§ 7

 

Wybory do Rady określa „Procedura Wyboru Rady Rodziców” Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej ( uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 19 czerwca 2007)

   
 

IV. Zadania członków Rady

   
 

§ 8

Przewodniczący rady:

 1. Organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

 2. Opracowanie projektu planu pracy Rady z uwzględnieniem zadań wynikających z pracy przedszkola.

 3. Składanie sprawozdania z pracy za miniony rok szkolny na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym.

 4. Przekazywanie dyrektorowi, radzie pedagogicznej opinii i postulatów Rady dotyczących działalności przedszkola.

Zastępca przewodniczącego:

 

Przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.

Sekretarz Rady:

 

Odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. (przygotowanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie go do podpisania uczestnikom posiedzeń).

   
 

V. Posiedzenia Rady

   
 

§ 9

 1. Posiedzenia Rady odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.

 3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu rady, na wniosek dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej.

 

§ 10

 
 1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady na 7 dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku obrad może być zamieszczany także na stronie internetowej przedszkola.

 2. Posiedzenia rady są prowadzone przez przewodniczącego lub upoważnionego członka rady.

 3. W posiedzeniach rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

 4. Posiedzenie rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków rady.

 

§ 11

 

Potwierdzeniem każdego zebrania Rady są podpisane: lista obecności oraz protokół.

   
 

VI. Podejmowanie uchwał

   
 

§ 12

 
 1. Uchwały podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu organu.

 2. Uchwały rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.

 3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

 

§ 13

 

Uchwały rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

   
 

VII. Postanowienia końcowe

   
 

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały.

Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.

Decyzja o zmianie Regulaminu może zostać podjęta na posiedzeniu Rady w drodze glosowania większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami Dyrektora przedszkola i Statutem przedszkola.

 

Data uchwalenia regulaminu: 26 października 2007 r.


Podpisy członków rady:

(-)